Nikolaus Kopernikus<br>Epitaph von Thorn (Quelle: Wikipedia)
Nikolaus Kopernikus
Epitaph von Thorn (Quelle: Wikipedia)